Cynllun y Waled Oren

Mae Cynllun y Waled Oren yn un o’r prosiectau cenedlaethol mae Llywodraeth Cymru yn eu hariannu yn rhan o Strategaeth Cymru ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd.

Y bwriad yw helpu pobl, yn enwedig y rhai sy’n awtistig, i ymdopi'n haws â thrafnidiaeth gyhoeddus.  Mae’r cynllun wedi’i seilio ar y rhai sydd ar waith yn Nyfnaint a Sir Benfro.

Mae manylion isod ynglŷn â chael gwaled oren yn eich ardal chi os ydych chi'n byw yng Nghymru.

Mae taflenni, ychwanegion a chyfarwyddiadau wrth ochr y dudalen hon.


Gweler isod ffilm arobryn a gynhyrchwyd gan Bartneriaeth Rheilffyrdd Cambrian gydag Arriva Trains Wales sy'n cynnwys y Waled Oren, sydd bellach yn cael ei rheoli gan Trafnidiaeth Cymru.


derbyn eich Waled Oren

Cysylltwch â ni gan nodi’ch cyfeiriad ac fe wnawn ni bostio waled atoch chi:


Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Caerdydd a Bro Morgannwg

Keith Ingram

CAV.IAS@wales.nhs.uk

029 2182 4240


Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cwm Taf

Kathleen Lloyd

CTT_IAS@wales.nhs.uk

01443 715044


Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gwent

Sian Matthews

asdservice.abb@wales.nhs.uk

01443 715044


Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Powys

Ceri Edwards

www.powys.gov.uk/ASD

01874 712607


Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru

Kathy Cocking

NW.IAS@flintshire.gov.uk

01352 702090


Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gorllewin Cymru

Westwalesias.hdd@wales.nhs.uk

01267 244958


Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Bae'r Gorllewin

Kathryn Smith

SBU.WBIAS@wales.nhs.uk

01639 862936


Mae modd archebu gwaled oren trwy’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.  Anfonwch neges at ASDinfo@WLGA.gov.uk gan nodi eich enw a’ch cyfeiriad.


Mannau casglu gwaled oren


Ynys Môn

I'w gadarnhau


Blaenau Gwent

Cangen NAS, llyfrgelloedd lleol


Pen-y-bont ar Ogwr

Ar gael o'r llyfrgelloedd canlynol:

Abercynffig l Y Betws l Pen-y-bont ar Ogwr l Maesteg l Cwm Ogwr l Pencoed

Pontycymer l Porthcawl l Y Pîl l Sarn l Llyfrgell Leol a Hanes Teuluoedd Tŷ’r Ardd l Y Llynfi (Maesteg)

Mae rhagor o wybodaeth ar: http://www1.bridgend.gov.uk/cy/gwasanaethau/llyfrgelloedd/llyfrgelloed-lleol.aspx

Mae ar gael trwy’r llyfrgell deithiol a’r gwasanaeth i bobl sy'n gaeth i'w cartrefi, hefyd.


Caerffili

Llyfrgelloedd, Canolfan Caerffili i Blant, canolfannau’r gwasanaethau cymdeithasol i deuluoedd.


Caerdydd

Pob llyfrgell


Sir Gâr

Pob llyfrgell


Ceredigion

Tîm y Sbectrwm Awtistaidd, Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion, Minaeron, Rhiw Goch, Aberaeron, SA46 0DY


Conwy

 • Venue Cymru, Llandudno
 • Llyfrgell Llandudno
 • Pwll Nofio Llandudno
 • Theatr Colwyn, Bae Colwyn
 • Llyfrgell Bae Colwyn

Sir Ddinbych

 • Llyfrgell Rhuddlan
 • Llyfrgell y Rhyl
 • Llyfrgell Prestatyn
 • Llyfrgell Rhuthun
 • Scala, Prestatyn
 • Llyfrgell Dinbych
 • Canolfan Hamdden Llangollen
 • DVSC – Denbighshire Voluntary Services Council, Neylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, Denbighshire LL15 1AF

Sir y Fflint

Prif lyfrgelloedd ac adran y gwasanaethau cymdeithasol: 01352 803444 & Sir y Fflint yn Cysylltu


Gwynedd

I'w gadarnhau


Merthyr Tudful

Voluntary Action Merthyr Tydfil (VAMT), 89-90 High Street

Civic Centre, Stryd y Castell, Merthyr Tydfil.

MTIB (Merthyr Tydfil Institute for the Blind) Unit 4, Triangle Business Park, Pentrebach, Merthyr Tydfil

The College, Ynysfach, Merthyr Tydfil.

Merthyr Valleys Homes, Martin Evans House, Avenue De Clichy

Focal Point (145 High Street) Merthyr Tydfil

VAMT South Cluster office, Tram Road, rear of Wesley Place, Merthyr Vale

Troedyrhiw boys and girls club, The Willows, Troedyrhiw

Aberfan Community Centre, Aberfan

Afon Taf School. Yew Street, Troedyrhiw, Merthyr Tydfil

Trelewis Community Centre, Nantgwyn, Treharris


Sir Fynwy

Abergavenny One Stop Shop - Market Hall Cross Street, Abergavenny  NP7 5HD

Usk Community Hub - 35 Maryport Street, Usk, Monmouthshire NP15 1AE

Monmouth Community Hub - Rolls Hall, Whitecross Street, Monmouth NP25 3BY

Chepstow Community Hub - Manor Way, Chepstow  NP16 5HZ

Caldicot Community Hub - Woodstock Way, Caldicot, NP26 5DB

 


Castell-nedd Port Talbot


Casnewydd

Gorsaf Gwybodaeth, Adeilad yr Hen Orsaf, Ffordd y Frenhines, Casnewydd
NP20 4AX
Ffôn: (01633) 656656


Sir Benfro

Mae modd cael Gwaled Oren yng nghanolfannau’r gwasanaethau i gwsmeriaid ledled y sir.  Ar y llaw arall, ffoniwch y ganolfan gysylltu (01437 764551) a gofyn inni anfon un atoch chi trwy’r post.


Powys

Rebecca James, Cydlynydd Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd

Uned Hilfa, Ysbyty Bronllys, Aberhonddu, Powys  LD3 0LU

Ebost: rebecca.james@wales.nhs.uk


Rhondda Cynon Taf

Aberdare One4aLL Centre, Library, Green Street, Aberdare, CF44 7AG

Mountain Ash One4aLL Centre, Library, Knight Street, Mountain Ash, CF45 3EY

Pontypridd One4aLL Centre, Sardis House, Sardis Road, Pontypridd  CF37 1DU

Porth One4aLL Centre, Porth Plaza, Pontypridd Road, Porth, CF39 9PG

Treorchy One4aLL Centre, Library, Station Road, Treorchy, CF42 6NN

TransportationServices@rctcbc.gov.uk


Abertawe


Tor-faen

Customer Care Centres, at the Civic Centre, Cwmbran Library and the World Heritage Centre, Blaenavon; Pontypool library, social work teams, community connectors, day opportunities and from the social prescriber.


Bro Morgannwg

Pob llyfrgell


Wrecsam

Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG - (01978) 292000


By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again