Y PARTI PEN-BLWYDD

Ffilm am ARWYDDION awtistiaeth mewn plant.

Mae’n rhoi pleser mawr i ni rannu Y Parti Pen-blwydd gyda chi, sef ffilm hyfforddi i weithwyr proffesiynol.  Mae’r ail gynhyrchiad hwn (2018) yn ymgorffori adborth newydd o’r gymuned awtistaidd, yn dilyn ymgynghori ychwanegol, ac mae ar gael mewn sawl iaith.  Cynhyrchwyd y ffilm fel prosiect partneriaeth rhwng llywodraeth, prifysgol a phartneriaid clinigol ac mae wedi’i hariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Llywodraeth Cymru.Roedd ei datblygiad yn seiliedig ar ymchwil Prifysgol Caerydd cliciwch yma (Saesneg yn unig).

NODIR: Mae'r ffram 'Pwrpas y ffilm' yn para 30 eiliad. Bydd y ffilm yn dechrau yn syth ar ol hun.'

Ar gyfer pwy mae’r ffilm?

Mae’r ffilm wedi’i chynllunio i helpu gweithwyr proffesiynol rheng flaen i adnabod arwyddion awtistiaeth mewn plant. Rydym wedi dylunio’r ffilm er mwyn iddi fod yn addas i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio o fewn addysg, iechyd-gofal a gwasanaethau cymdeithasol, fel ychwanegiad at sesiwn hyfforddi. Nid oes angen gwybodaeth gefndirol na hyfforddiant cyn gwylio’r ffilm.

Os hoffech ddefnyddio'r ffilm ar gyfer hyfforddiant neu ar gyfer grŵp, llenwch a dychwelwch y ffurflen ganiatâd uchod. 

Diben y ffilm yw helpu i gynyddu ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr proffesiynol ac yn arbennig er mwyn tynnu sylw at bryderon a all fod yn berthnasol ar gyfer atgyfeirio. Mewn sesiwn hyfforddi, gellir cael seibiant wrth wylio’r ffilm er mwyn hwyluso trafodaeth bellach gyda hyfforddwr. Gall y drafodaeth fod ynglŷn â’r amrywiol ffyrdd y gall yr arwyddion gyflwyno eu hunain a sut mae’r arwyddion yn ffurfio patrwm neu glwstwr i gadw golwg  amdanynt.

Mae adborth positif gan sampl eang o rieni a gweithwyr proffesiynol wedi sicrhau fod y ffilm ar gael i’r cyhoedd ehangach. Cliciwch yma i weld yr adborth (Saesneg yn unig):  
sites.cardiff.ac.uk/warc/birthday-party-film-evaluation a sites.cardiff.ac.uk/warc/about-us/project-reports i ddarllen mwy am sut yr aethom ati i wneud y ffilm.

Beth yw testun y ffilm?

Mae’r ffilm yn disgrifio arwyddion awtistiaeth a welir mewn tri phlentyn mewn parti pen-blwydd. Neges y ffilm yw y gall yr un arwyddion ddangos eu hunain mewn gwahanol ffyrdd. Oherwydd y gwahaniaethau hyn, weithiau gall yr arwyddion fod yn hawdd eu colli. Gall yr arwyddion hefyd fod yn gyffredin mewn plant heb awtistiaeth felly mae’n bwysig edrych am y patrwm lle y byddant yn cyflwyno eu hunain.

Mae dau o’r plant yn y ffilm, sef Jack a Rhys yn fechgyn, ac un plentyn, sef Amy yn ferch. Maen nhw i gyd yn eithaf gwahanol a thra bo Amy yn dangos proffil gwahanol i’r ddau fachgen, nid bwriad y proffil hwn yw dangos proffil ‘nodweddiadol’ o ferch ag ASA; mae pob plentyn yn unigryw, beth bynnag fo eu rhyw. Ni fydd unrhyw ddwy ferch nac unrhyw ddau fachgen yn cyflwyno’r arwyddion yn yr un ffordd yn union.

 

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again